Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập và nộp về cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương. Các điểm cần lưu ý để thực hiện đúng và đầy đủ nội dung quy định của báo cáo này là gì? Hãy cùng Tân Đạt Thành điểm qua một số nội dung cần chú ý như sau:

Quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
+ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Thời điểm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lập định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi đến các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Tần suất lập báo cáo 1 lần/năm.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT, xoay quanh việc thực hiện các biện pháp xử lý, quản lý các tác động có liên quan đến chất thải, tổng hợp kết quả quan trắc môi trường trong kỳ báo cáo. Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại cũng được tích hợp chung trong báo cáo này. 

Nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở đâu?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan sau:

+ Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường nơi dự án hoạt động.

Trường hợp cơ quan quản lý môi trường tại địa phương có thể đề nghị gửi báo cáo về các đơn vị khác như Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế… để  biết và theo dõi công tác BVMT của doanh nghiệp.

Tần suất quan trắc

Tần suất quan trắc căn cứ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận và các quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với đối tượng lập báo cáo ĐTM, tần suất quan trắc là 03 tháng/lần.

+ Đối với các đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường, tần suất quan trắc là 06 tháng/lần.

Kết quả được lưu giữ tại cơ sở, cuối năm tổng hợp đính kèm báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan quản lý.