Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?

Báo cáo đáng giá tác động môi trường có tên gọi tắt theo tiếng việt là ĐTM, tên gọi tắt theo tiếng anh là EIA (Environmental Impact Assessment). Theo định nghĩa tại khoản 23, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 14 tháng 06 năm 2014)

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Đối tượng phải thực hiện ĐTM?

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

    Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

    Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

    Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Đối tượng cụ thể được quy định chi tiết tại phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nội dung chính của ĐTM?

Nội dung chính của ĐTM bao gồm:

    Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

    Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

    Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

    Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

    Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

    Biện pháp xử lý chất thải.

    Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

    Kết quả tham vấn.

    Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

    Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Cơ quan nào phê duyệt ĐTM?

Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại điều 23, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 như sau:

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau:

+     Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

+     Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;

+     Dự án do Chính phủ giao thẩm định.

    Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

    Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng được quy định ở trên.

Mất bao lâu để có được quyết định phê duyệt ĐTM?

Quy trình thực hiện và phê duyệt ĐTM của Tân Đạt Thành dự kiến như sau:

B1. Nhận dự án: Được tính từ khi hợp đồng được ký kết.

B2. Khảo sát, thu thập thông tin dự án, quan trắc môi trường.(5 ngày -10 ngày).

B3. Lập báo cáo ĐTM, tham vấn ý kiến (5 ngày -10 ngày).

B4. Trình ký, nộp thẩm định (5 ngày).

B5. Thẩm định (30 ngày).

B6. Chỉnh sửa sau thẩm định (7 ngày).
Trên đây là thời gian dự kiến là lâu nhất, thời gian hoàn thành ĐTM có thể rút ngắn tùy thuộc vào sự phối hợp giữa các bên.

Đây là một số điểm mấu chốt mà doanh nghiệp luôn quan tâm khi thực hiện ĐTM. Vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất!

Công Ty TNHH TM DV TV Tân Đạt Thành – 0906 919 303