Loading
Overlay

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Luật BMMT 2020

Ngày 07  Tháng 05 Năm 2022

Những nội dung cập nhật mới nhất về Đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020.

Đánh giá tác động môi trường nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Dự án thực hiện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với quy mô xử lý chất thải sinh hoạt 75 tấn/ngày.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định mới

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

0906 919 303
0906919303