Loading
Overlay

Lĩnh vực kinh doanh

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Tư vấn lập hồ sơ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường...

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, thu gom chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường.

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tư vấn huấn luyện an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, kiểm định máy móc.

0906 919 303
0906919303