Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập và nộp về cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương. Các điểm cần lưu ý để thực hiện đúng và đầy đủ nội dung quy định của báo cáo này là gì? Hãy cùng Tân Đạt Thành điểm qua một số nội dung cần chú ý như sau:

Quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020.

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ mô trường.
+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Lật Bảo vệ môi trường.

Thời điểm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lập định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi đến các cơ quan quản lý trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo. Tần suất lập báo cáo 1 lần/năm.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo được lập theo mẫu quy định tại mẫu 05.A (Với đối tượng phải có gấy phép mô trường) hoặc 05.B (Đối với đối tượng phải đăng ký môi trường), Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Nội dung báo cáo  xoay quanh việc thực hiện các biện pháp xử lý, quản lý các tác động có liên quan đến chất thải, tổng hợp kết quả quan trắc môi trường trong kỳ báo cáo. Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại cũng được tích hợp chung trong báo cáo này. 

Nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở đâu?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan sau:

+ Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường nơi dự án hoạt động.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Thông qua phòng TNMT)

+ Đơn vị quản lý hạ tầng khu/cụm công nghiệp (Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu/cụm công nghiệp)

Trường hợp cơ quan quản lý môi trường tại địa phương có thể đề nghị gửi thêm báo cáo về các đơn vị khác như Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế… để biết và theo dõi công tác BVMT của doanh nghiệp.

Tần suất quan trắc

Tần suất quan trắc căn cứ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường thì thực hiện theo giấy phép môi trường.
+ Đối với đối tượng lập báo cáo ĐTM, tần suất quan trắc là 03 tháng/lần.

+ Đối với các đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường, tần suất quan trắc là 06 tháng/lần.

Kết quả được lưu giữ tại cơ sở, cuối năm tổng hợp đính kèm báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan quản lý.

 Từ 2022, Báo cáo công tác BVMT của cơ sở sản xuất/kinh doanh, dịch vụ phải nộp hoàn tất trước ngày 05/01 của năm kế tiếp, vì vậy Quý doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn thời điểm quan trắc quý IV và bàn giao chất thải tháng cuối cùng của năm trong thời gian phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết, hãy gọi ngay cho chúng tôi:

Hotline tư vấn: 0906 919 303 (Ms. Hương)

Hoặc quét mã Zalo: