Chủ nguồn thải là gì?

Chủ nguồn thải là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh chất thải.

Căn cứ pháp luật làm hồ sơ sổ chủ nguồn thải:

         Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 06 năm 2014.

         Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu.

         Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại.

–     Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế.

Đối tượng phải lập sổ chủ nguồn thải:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Đối tượng không phải lập sổ chủ nguồn thải:

         Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

         Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

Trình tự lập hồ sơ sổ chủ nguồn thải:

         Thu thập thông tin chủ nguồn thải: Loại hình hoạt động, sản phẩm, công suất, máy móc sử dụng

         Thu thập thông tin chất thải phát sinh: Xác định chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại, chất thải thông thường

         Viết hồ sơ, trình ký, nộp sở tài nguyên môi trường.

Chỉnh sửa sau khi thẩm định.

Khách hàng có nhu cầu lập sổ chủ nguồn thải liên hệ Công ty TNHH TM DV TV Tân Đạt Thành Ms. Hương - 0906 919 303