Loading
Overlay

đánh giá tác động môi trường

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

0906 919 303
0906919303