Loading
Overlay

đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định mới

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

0906 919 303
0906919303